เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธ์ิ
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธ์ิ
ปี 2482
จังหวัดนครสวรรค์