เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธ์ิ พิมพ์เสมา รุ่นแรก
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธ์ิ
พิมพ์เสมา รุ่นแรก ปี 2470
จังหวัดนครสวรรค์