เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม พิมพ์ขอเบ็ด
หรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม
พิมพ์ขอเบ็ด : ปี 2469
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา